Retshjælp

De fleste har en retshjælpsforsikring via. deres familie- eller indboforsikring, men det er alene muligt at opnå retshjælpsdækning til en retssag.

Det er således ikke muligt at få retshjælp til advokatrådgivning, sagsbehandling eller mødedeltagelse, forud for en retssag, og dermed heller ikke til sager som verserer ved statsforvaltningen og Ankestyrelsens Familieretsafdeling.

Forsikringsselskabernes brancheorganisation "Forsikring & Pension" har lavet standardbetingelser for alle retshjælpsforsikringer, og heraf fremgår, at forsikringsselskaberne tager forbehold for dækning i familieretlige sager, herunder forældremyndighedssager, med undtagelse af ankesager hvor ansøger har fået medhold i byretten.

Det er dog ved nogle forsikringsselskaber muligt at opnå retshjælpsdækning til retssager som udelukkende omhandler børns bopæl.

Hvis der opnås retshjælpsdækning og ansøgeren ikke opfylder de økonomiske betingelser for fri proces, skal ansøgeren betale 10 % af sagens omkostninger i selvrisiko, dog mindst 2.500 kr.

Det er advokaten, som søger retshjælpsdækning ved dit forsikringsselskab.

Valg af advokat - Transportomkostninger

Når der er fri proces og retshjælpsdækning tager retterne og forsikringsselskaberne forbehold for transportomkostninger til advokater, som ikke kommer fra retskredsen. Dette betyder, at hvis forældrene vælger at bruge en advokat fra en anden retskreds, så skal forældrene selv betale advokatens transportomkostninger. 

Hvis du får fri proces eller retshjælpsdækning skal du ikke betale vores transportomkostninger til byretterne i Jylland.

Fri proces

Hvis du opfylder de økonomiske betingelser for fri proces, og der er en rimelig grund til at anlægge retssag, er det muligt at opnå gratis advokatbistand til retssag vedrørende forældremyndighed og barnets bopæl. Det er således først muligt at få fri proces, når sagen er oversendt fra statsforvaltningen til retten.

Det er ikke muligt at få fri proces forud for en retssag eller til sagsbehandling imens sagen verserer ved statsforvaltning eller Ankestyrelsens Familieretsafdeling, og det er således ikke muligt at opnå fri proces i samværssager.

I år 2016 lægges årsindkomsten i 2014 til grund for beregningen af om ansøgeren opfylder de økonomiske betingelser for fri proces. Enlige må derfor ifølge årsopgørelsen fra SKAT fra 2014 højest have tjent 308.000 kr., og samlevende og ægtefæller 391.000 kr. i alt. De anførte beløb forhøjes med 53.000 kr. pr. barn under 18 år, som bor hos ansøgeren eller i overvejende grad forsørges af ansøgeren. 

I sager vedrørende forældremyndighed og barnets bopæl er det, selvom ansøgeren er gift eller samlevende, muligt alene at lægge ansøgerens egen indtægt til grund ved beregningen af årsindtægten, jf. retsplejeloven § 325, stk. 4.

Det er som udgangspunkt retten, som tager stilling til om sagsøger og sagsøgte kan opnå fri proces, men i sager vedrørende ændring af dom eller aftale om forældremyndighed og/eller barnets bopæl er det Civilstyrelsen, som tager stilling til om sagsøger kan opnå fri proces, herunder om det er sandsynligt at ansøger får medhold i (vinder) sagen.

Det er advokaten, som ansøger om fri proces. Der skal om muligt altid søges om retshjælp forinden der kan søges om fri proces.

Foraeldreansvar.com er en del af advokatgruppen.dk · Telefon 70 10 13 30 · danmark@advokatgruppen.dk

Advokatgruppen er et landsdækkende advokatfirma med kontorer i Århus, Horsens og Fredericia

Vi opererer bl.a. også i Aalborg og Vejle.

Kontakt os for en gratis vurdering af din sag

Få gratis vurdering